LISTA 5 ÖVER KONSTRUERADE APPARATER ÅR 2010 -Här har jag skrivit ned konstruerade apparater som är ordnade kronologiskt.Förklaringar:

Ex. 199501 = januari 1995
Romerska siffror: olika in- eller utgångar. Ex. I, II
Bokstäver: olika fall på samma in- eller utgång. Ex. A, B
UAB(0) = ledig telefonlinje
UAB(1) = upptagen telefonlinje
UAB(0R) = ledig telefonlinje med ringsignal
Icut = strömmens värde precis innan strömmen bryts
Ptrans = maximal transienteffekt (transient = "spänningsspik", som uppstår t.ex. vid
in- och urkoppling av en elektrisk anläggning med motorer eller transformatorer)
ttill = tillslagstid, tid mellan signal och aktivitet
tfrån = frånslagstid, tid mellan signal och inaktivitet
T = periodtid (tiden för en hel svängning [Ex. på en sinusvåg])
f = frekvens (antal svängningar t.ex. en signal gör på 1 sekund)
Ueff = en spännings effektivvärde. Kan också bara skrivas U, t.ex. U = 230 V AC.
Ueff = / 2
= en spännings toppvärde eller spänningsamplitud
uin = momentanvärde av ingångsspänning
uut = momentanvärde av utgångsspänning
uins = momentanvärde av ingångssignalspänning
uuts = momentanvärde av utgångssignalspänning
Uut0 = tomgångsspänning (obelastad spänning på en utgång).
Rin = ingångsmotstånd (inmotstånd)
Ex. 1 Mohm = inmotståndet är 1 megaohm (1 miljon ohm)
Rut = utgångsmotstånd (utmotstånd)
Apparatstorlekar i ökande storlek: - (ingen byggd eller ickeexisterande apparat),
liten, mellan, mellanstor, stor


LITE FAKTA OM TELENÄTET    
I det svenska telenätsystemet har normalt en ledig telefonlinje
en likspänning mellan 45 och 55 V. Som reservströmförsörjning
används ofta blyackumulatorer, vars cellspänning är 2 V.
Av detta fås: 2 X 24 V = 48 V.
En upptagen telefonlinje har 4-10 V likspänning eller 0 V om
mätpunkten ligger efter en apparat som används.

Då telefonen ringer, ligger ringsignalen adderad eller överlagrad
på likspänningen på ca 50 V. Ringsignalen är en växelspänning
med en amplitud på 57-127 V (nom. 76 V AC) och dess frekvens
ligger mellan 22 och 28 Hz.
När telefonen ringer hörs samtidigt en ringtonsignal i den upp-
ringande telefonen på 425 Hz. Kopplingston har också 425 Hz.

Källa:  Telia AB och egna mätningar
   

Apparat Konstruerad Ort Karaktäristiska egenskaper Storlek
Blinkkretsapparat,
Den Vandrande Nollan
201105 Ängelholm A.  15 lampor 3,5 V; 0,2 A
     1 lampa lyser ej.
     T: 5 s - 32 s
B.  15 lampor 6 V; 0,1 A
     1 lampa lyser ej.
     T: 5 s - 32 s
Mellanstor
Strömkälla till
klockan II
201204 Ängelholm 1,50 V DC; max 50 mA.
Batterier: tdrift = 20 h
Mellan
Spärrkrets 4 201408 Ängelholm Urelä = 0 V =>
Uvänster ljudkanal =
Uhöger ljudkanal = 0 V
Liten
Ljudkrets 1 201410 Ängelholm Signaltransformator
in = 1 V, ut = 50 mV
Hörlur
Mellan
Strömförsörjning
till USB-Hubb
201501 Ängelholm DC 5 V, 2 A
Rut = 35 mΩ
urippel = 5 mV
Mellan
10 Bit Counter 202005 Ängelholm Räknar binärt: 0-1023.
I. tomslag = 5 min. (300-304 s).
II. tomslag = 76 min.
Har åtta gröna lysdioder,
en gul och en röd lysdiod
Två små


Meny över Apparatlistor
Göran Holbecks hemsida