LISTA 4 ÖVER KONSTRUERADE APPARATER ÅREN 2005 - 2009Här har jag skrivit ned konstruerade apparater som är ordnade kronologiskt.Förklaringar:

Ex. 199501 = januari 1995
Romerska siffror: olika in- eller utgångar. Ex. I, II
Bokstäver: olika fall på samma in- eller utgång. Ex. A, B
UAB(0) = ledig telefonlinje
UAB(1) = upptagen telefonlinje
UAB(0R) = ledig telefonlinje med ringsignal
Icut = strömmens värde precis innan strömmen bryts
Ptrans = maximal transienteffekt (transient = "spänningsspik", som uppstår t.ex. vid
in- och urkoppling av en elektrisk anläggning med motorer eller transformatorer)
ttill = tillslagstid, tid mellan signal och aktivitet
tfrån = frånslagstid, tid mellan signal och inaktivitet
T = periodtid (tiden för en hel svängning [Ex. på en sinusvåg])
f = frekvens (antal svängningar t.ex. en signal gör på 1 sekund)
Ueff = en spännings effektivvärde. Kan också bara skrivas U, t.ex. U = 230 V AC.
Ueff = / 2
= en spännings toppvärde eller spänningsamplitud
uin = momentanvärde av ingångsspänning
uut = momentanvärde av utgångsspänning
uins = momentanvärde av ingångssignalspänning
uuts = momentanvärde av utgångssignalspänning
Uut0 = tomgångsspänning (obelastad spänning på en utgång).
Rin = ingångsmotstånd (inmotstånd)
Ex. 1 Mohm = inmotståndet är 1 megaohm (1 miljon ohm)
Rut = utgångsmotstånd (utmotstånd)
Apparatstorlekar i ökande storlek: - (ingen byggd eller ickeexisterande apparat),
liten, mellan, mellanstor, stor


LITE FAKTA OM TELENÄTET    
I det svenska telenätsystemet har normalt en ledig telefonlinje
en likspänning mellan 45 och 55 V. Som reservströmförsörjning
används ofta blyackumulatorer, vars cellspänning är 2 V.
Av detta fås: 2 X 24 V = 48 V.
En upptagen telefonlinje har 4-10 V likspänning eller 0 V om
mätpunkten ligger efter en apparat som används.

Då telefonen ringer, ligger ringsignalen adderad eller överlagrad
på likspänningen på ca 50 V. Ringsignalen är en växelspänning
med en amplitud på 57-127 V (nom. 76 V AC) och dess frekvens
ligger mellan 22 och 28 Hz.
När telefonen ringer hörs samtidigt en ringtonsignal i den upp-
ringande telefonen på 425 Hz. Kopplingston har också 425 Hz.

Källa:  Telia AB och egna mätningar
   

Apparat Konstruerad Ort Karaktäristiska egenskaper Storlek
Ringsignals-
förstärkare 2C
200504 Ängelholm A. UAB(0R), B. UAB(1).
6 Mohm. Treklang
Mellan
Signalspännings-
delare
200505 Ängelholm Rinmin = 100 ohm
inmax = 500 V
Delare: 10-5 - 1
Liten
Blinkkretsapparat,
en lampa
2006 Ängelholm Lampa: 6 V; 0,3 W
T = 2 s
-
Blinkkretsapparat,
två lampor
2006 Ängelholm Lampa: 6 V; 0,3 W
T = 2 s
-
Blinkkretsapparat,
lysdioder
200612 Ängelholm 1-12 seriekopplade lysdioder.
T: 3 ms - 7 s
-
Ringsignalsrelä 2B 200612 Ängelholm A. UAB(0R), B. UAB(1).
ttill = 0,5 s; tfrån: 1-12 s.
2,5 Mohm. 60 W
Mellan
Linjeindikator,
Back-Up
200702 Ängelholm UAB(1). 3 Mohm.
tdrift = 48 h
Mellan
Ringsignalsgenerator 2,
telefonisystem
200704 Ängelholm A. UAB(0R), B. UAB(1).
2,5 Mohm. Ringsignal.
Uuts = 34 V, T = 6 s
tringsignal = 1,5 s
fringsignal = 25 Hz
ttill = 8 s
Stor
Jordskiljare 200707 Ängelholm ins = 50 V, Rin = 3100 ohm
uts = 50 V, Rut = 300 ohm
Mellan
Ringsignalsgenerator 76 V,
telefonisystem
200709 Ängelholm A. 50 V DC
B. 50 V DC + 76 V AC,
    T = 6 s, tringsignal = 1,5 s
C. 50 V DC + 76 V AC
D. 5 V DC
E. 0 V DC.
fringsignal = 25 Hz
Stor
Likspänningsapparat 200902 Ängelholm 20 V; 3,25 A Mellan
EMDR 1 200903 Ängelholm I. Uuts = 0,7 V; fs = 170 Hz,
   T = 8 s, ts = 2 s.
II. Se I.
III. Uuts = 5 V, fs = 170 Hz,
     T = 8 s, ts = 2 s.
IV. Se III.
Mellan


Meny över Apparatlistor
Göran Holbecks hemsida