Två grafer av en tolvtegradsfunktion
Jag har ritat två grafer med tolvtegradsfunktionen

f(x) = x12 - 91x10 + 3003x8 - 44473x6 + 296296x4 - 773136x2 + 518400.

Denna funktion är helt symmetrisk kring y-axeln. Det är nog därför som
den saknar de udda x-termerna. (T.ex. x11 är en udda x-term.)
Om man sätter f(x) = 0, fås en tolvtegradsekvation med samtliga rötter
reella (se graf 2).

Graf 1 är en översiktsgraf med intervallet [-9,9] och graf 2 en mer
detaljerad graf inom intervallet [-6,6].


Graf 1:

f(x) = x12 - 91x10 + 3003x8 - 44473x6 + 296296x4 - 773136x2 + 518400, 1


Graf 2:

f(x) = x12 - 91x10 + 3003x8 - 44473x6 + 296296x4 - 773136x2 + 518400, 2


Algebra