Bandbredden hos en liten nättransformator

Vid konstruktion i elektronik med ljudteknik, kan denna webbsida vara intressant.

Önskan är att, få god signalspänningsneddelning och galvaniskt åtskilda kretsar.
Eftersom audiotransformatorer är dyra, kan små nättransformatorer vara ett alter-
nativ.

Jag mätte på en kretskortsmonterbar transformator, med märkspänningen U2N = 7,5 V
och märkeffekten S2N = 1,5 VA. En tongenerator kopplades till transformatorns in-
gång. Både ingången och utgången kopplade jag också till ett oscilloskop (osc.).

Jag har ritat ett kopplingsschema på uppkopplingen:

Undersökningen av en liten trafos bandbredd

Målet var alltså att få fram bandbredden B. B = fög - fug, där ög = övre gräns
och ug = undre gräns. Både fög och fug fås, när utspänningen 2 har fallit till
20/2. ( = spänningsamplitud.)

20 är det högsta värdet på transformatorns utgångsspänning. I mitt försök valde
jag 20 = 50 mV. Av detta fås de båda gränsfrekvenserna, då 2 = 50 / 2 mV <=>
2 = 35 mV. 1 höll jag hela tiden konstant på 1 volt och det är viktigt att man
hela tiden håller konstant ingångsspänning.

Jag har valt att bara visa mina uppmätta värden i tabellform och här undertill
är tabellen:


Frekvens,
f (Hz)
Utspänning,
2 (mV)
Anmärkning
18 35 Undre gräns-
frekvens
20 38 Normalt lägsta
hörbara frekvens
50 46 Frekvensen på
nätspänningen
100 50  
200 50  
500 50  
1000 50 Normal frekvens
på testton
2000 48  
5000 47  
8000 47  
10000 47  
12000 47  
15000 47  
20000 46 Normalt högsta
hörbara frekvens
22000 46  
25000 46  
50000 46  
75000 46  
100000 45  
105000 46  
108000 46 Lokal resonans-
frekvens
110000 46  
115000 44  
120000 42  
128000 35 Övre gräns-
frekvens


Nättransformatorns bandbredd

Av tabellens värden kan vi nu räkna ut bandbredden B.

fög = 128000 Hz och fug = 18 Hz. B = fög - fug <=> B = 128000 Hz - 18 Hz =>
B = 127982 Hz. Detta avrundas lämpligen till:   130000 Hz eller 130 kHz
Tillbaka
Meny